Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου

 

 

  Χίος  17/07/2020

                                  Αριθ.  Πρωτ.: 1924

Διεύθυνση

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

F.A.X

: Nεωρίων,  821 31 ΧΙΟΣ

: Ατσάλη Σοφία

: 2271022770

: 2271040344

ΠΡΟΣ:

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΧΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συνεδρίαση.
Κύριοι,

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», δια τηλεδιάσκεψης, στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Ιουλίου 2020,  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα:

 1. Συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κρηπιδώματος λιμένα Ψαρών» σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016.
 2.  Έγκριση κατασκευής δυο βάσεων στήριξης μετρητών ΔΕΗ και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.669,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%.
 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 307,20€ για την εξόφληση προστίμου Λιμενικής Αρχής.
 4. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών.
 5. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.
 6. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη ποσού 7.800€ από τον αριθ. 16/2020 χρηματικό κατάλογο και ποσού 234,00€ από τον αριθ. 17/2020 χρηματικό κατάλογο, καθώς αφορούν εταιρεία πληττόμενη από τις επιπτώσεις του COVID-19.
 7. Διαγραφή σειράς 2 από τον χρηματικό κατάλογο 358/2020 (ποσό 225,00€) και σειράς 2 από τον χρηματικό κατάλογο 359/2020 (ποσό 6,75€).
 8. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 136/2020 Απόφασης Δ.Σ. που αφορά την παραχώρηση του ειδικού δικαιώματος χρήσης πρόσθετου χώρου στην εταιρεία ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΕΡΑΦΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 9. Παραχώρηση ειδικού δικαιώματος χρήσης πρόσθετου χώρου στην Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ  Ο.Ε., σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
 10. Έγκριση δημιουργίας διάβασης πεζών στο ύψος της Λ. Αιγαίου 100.
 11. Έγκριση ή μη αιτήματος των καταστηματαρχών της Χ.Ζ. Λιμένα Καρδαμύλων (δια μέσου κας Τσικοπούλου Σταυρούλας)
 12. Διαγραφή παραβάσεων ΚΟΚ.
 13. Συζήτηση επί αιτήσεως Αθλητικού και Ποδοσφαιρικού Συλλόγου ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΧΙΟΥ, για την παραχώρηση ειδικού δικαιώματος χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Αγ. Ερμιόνης για την πραγματοποίηση μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων στις 08/08/2020 και 04/09/2020.
 14. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 196/2020 Απόφασης Δ.Σ. που αφορά την παραχώρηση του ειδικού δικαιώματος χρήσης χώρου στον Αθλητικό και Ποδοσφαιρικό Σύλλογο «ΛΑΙΛΑΠΑΣ» ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ στη χερσαία ζώνη Λιμένα Καστέλου για την πραγματοποίηση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης στις 26/07/2020.

  Ο Πρόεδρος του

  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου

 Κυριάκος Ζωάνος