Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΛΤ Χίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Χίος 19/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1613

Διεύθυνση: Nεωρίων, 821 31 ΧΙΟΣ
Πληροφορίες: Ατσάλη Σοφία
Τηλέφωνο: 2271022770
F.A.X: 2271040344

Email: dltxiou@gmail.com

 

Κύριοι,

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», δια τηλεδιάσκεψης, στην πρώτη (1) του μηνός Ιουλίου 2020,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα:

 1. Έγκριση α) συμμετοχής των υπαλλήλων του Δ.Λ.Τ. Χίου, κου Χούλη Νικολάου, κου Καββάδα Ιωάννη και κας Ατσάλη Σοφίας στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων σε φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων Ελλάδος με θέμα «Διαχείριση χερσαίας λιμενικής ζώνης, σύναψη δημοσίων συμβάσεων στη ζώνη λιμένα (βιβλίο ΙΙ) και ελλιμενισμός» στις 02 και 03  Ιουλίου 2020  και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής στο σεμινάριο.
 2. Ενημέρωση για την έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου αναφορικά με το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου πλοίων, που καταπλέουν στους λιμένες αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Χίου και ψήφιση του καθορισμένου τιμοκαταλόγου του εγκριθέντος φακέλου.
 3. Συζήτηση επί επιδοθέντος πρωτοκόλλου της Κτηματικής Υπηρεσίας Χίου
 4. Χορήγηση 1ης παράτασης εργασιών για το «Αρμολόγημα μπαβέδων κεντρικής προκυμαίας».
 5. Χορήγηση 1ης παράτασης εργασιών για το έργο «Ανάπλαση Λιμένα Καρδαμύλων».
 6. Χορήγηση 2ης παράτασης εργασιών για το έργο «Καθαίρεση στεγάστρου, αποκατάσταση πεζοδρομίου και ανακατασκευή ράμπας πλοίων στο Λιμάνι της Χίου».
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου «Αποκατάσταση φάρων λιμένα Χίου».
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων τμήματος Νότιας Προκυμαίας».
 9. Έγκριση εργασιών επισκευής στύλων ηλεκτροφωτισμού Κεντρικού  Λιμένα Χίου και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.550,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια συστήματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών.
 11. Έγκριση πρακτικού της Πλειοδοτικής, Φανερής και Προφορικής Δημοπρασίας για παραχώρηση της γεφυροπλάστιγγας του Κεντρικού  Λιμένα Χίου, ζυγιστικής ικανότητας 60 τόνων.
 12. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών.
 13. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.
 14. Εξέταση αιτήσεως κας Σπανολιού Αργυρώς για την παραχώρηση ειδικού δικαιώματος χρήσης χώρου για έκδοση εισιτηρίων στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μεστών.
 15. Εξέταση αιτήσεως κου Μιχαϊλίδη Σταύρου για διαγραφή βεβαιωμένης του οφειλής για την χρήση χώρου στη χερσαία ζώνη αλ. Καταφυγίου Αγ. Ερμιόνης για εκδήλωση  γάμου του τέκνου του την 24/08/2018.
 16. Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υπ’ αριθ. 252/2019 προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου και πιο συγκεκριμένα την εκφόρτωση επικινδύνων φορτίων στον κεντρικό λιμένα Χίου.
 17. Αίτημα ανάκλησης της αριθ. 424/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Χίου για τα έτη 2020 και 2021.
 18. Αίτημα ανάκλησης της αριθ. 457/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Ψαρών για τα έτη 2020 και 2021.
 19. Διαγραφή ποσού 110,54€ από τον αριθ. 8/2019 χρηματικό κατάλογο και ποσού 3,13€ από τον αριθ. 10/2019 χρηματικό κατάλογο, καθώς λόγω εργασιών που εκτελούνταν στη γεφυροπλάστιγγα Χίου, ο ανάδοχος δεν έκανε χρήση αυτής για διάστημα ενός μήνα.
 20. Διαγραφή ποσού 7.800€ από τον αριθ. 16/2020 χρηματικό κατάλογο και ποσού 234,00€ από τον αριθ. 17/2020 χρηματικό κατάλογο, καθώς αφορούν εταιρεία πληττόμενη από τις επιπτώσεις του COVID-19.
 21. Τροποποίηση χρηματικών καταλόγων αριθ. 346/2020 και αριθ. 350/2020.
 22. Συζήτηση επί αιτήσεως ΜΟΥΧΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το διάστημα 2020-2022.
 23. Συζήτηση επί αιτήσεως ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΩΤΗΡΗ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Λιμνιών έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το διάστημα 2020-2022.
 24. Συζήτηση επί αιτήσεως ΤΡΙΚΥΛΑ ΙΣΙΔΩΡΟΥ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το διάστημα 2020-2022.
 25. Συζήτηση επί αιτήσεως ΙCY BRONCHERS Ε.Ε. για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το διάστημα 2020-2022.
 26. Συζήτηση επί αιτήσεως ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το διάστημα 2020-2022.
 27. Συζήτηση επί αιτήσεως ΑΛΙΦΙΕΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Λαγκάδας έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση εμπορευμάτων για το έτος 2020-2022.
 28. Συζήτηση επί αιτήσεως ΑΝΔΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Οινουσσών έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το διάστημα 2020-2021.
 29. Συζήτηση επί αιτήσεως ΜΑΔΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Λιμνιών έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2020.
 30. Συζήτηση επί αιτήσεως ΜΠΑΧΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Λιμνιών έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2020.
 31. Συζήτηση επί αιτήσεως ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Ψαρών έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2020.
 32. Συζήτηση επί αιτήσεως ΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Λαγκάδας έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2020.
 33. Παραχώρηση ειδικού δικαιώματος χρήσης πρόσθετου χώρου στον ΜΠΟΥΣΣΕ ΙΩΑΝΝΗ σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
 34. Παραχώρηση ειδικού δικαιώματος χρήσης πρόσθετου χώρου στον ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΩΤΗΡΗ σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
 35. Παραχώρηση ειδικού δικαιώματος χρήσης πρόσθετου χώρου στον ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟ σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
 36. Παραχώρηση ειδικού δικαιώματος χρήσης πρόσθετου χώρου στον ΑΝΔΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
 37. Παραχώρηση ειδικού δικαιώματος χρήσης πρόσθετου χώρου στον ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
 38. Παραχώρηση ειδικού δικαιώματος χρήσης πρόσθετου χώρου στην ΚΑΒΒΑΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
 39. Συζήτηση επί αιτήσεως Βιβλιοπωλών Χίου για την παραχώρηση χώρου στο νότιο τμήμα της χερσαίας ζώνης του κεντρικού Λιμένα Χίου για την έκθεση βιβλίου 2020.

 

  Ο Πρόεδρος του

  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου

Κυριάκος Ζωάνος