Συμπληρωματικά έντυπα της αριθ. 2/2020 Διακήρυξης σχετικά με τον διαγωνισμό καθαρισμού ΔΕ Χίου