Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου