Προμήθεια: Υποδομών (κιοσκιών) σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης αποβλήτων-καταλοίπων πλοίων του Δ.Λ.Τ. Χίου