Διευκρινήσεις της αριθ. 2/2020 διακήρυξης σχετικά με τον διαγωνισμό καθαρισμού ΔΕ Χίου