Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Λ.Τ. Χίου

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  Χίος  05/06/2020

                                     Αριθ.  Πρωτ.: 1462

Διεύθυνση

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

F.A.X

: Nεωρίων,  821 31 ΧΙΟΣ

: Ατσάλη Σοφία

: 2271022770

: 2271040344

ΠΡΟΣ:

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

Δ.Λ.Τ. ΧΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συνεδρίαση.
Κύριοι,

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», δια τηλεδιάσκεψης, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουνίου 2020,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., με μοναδικό θέμα:

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. 285/2020 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λιμενική ζώνη της πόλεως Χίου».

 

 Ο Πρόεδρος του

 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου

 Κυριάκος Ζωάνος