Εγκεκριμένος προϋπολογισμός Δ.Λ.Τ. Χίου Οικονομικού Έτους 2023