Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Χίου για την εφαρμογή του Κώδικα ISPS»