Προμήθεια & εγκατάσταση πλωτών προβλητών στον Λιμένα Ψαρών – μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας

 

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για το έργο με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών στον Λιμένα Ψαρών».

 

ΑΠΟΦ-471 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_signed