Περίληψη Διακήρυξης: Φανερής Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για Παραχώρηση της Γεφυροπλάστιγγας του Κ.Λ.Χ.