Ανακοινώσεις

07 Σεπ 2017

Προκήρυξη Έργου: Αποκατάσταση Θωράκισης Κεντρικού Λιμένα Χίου

Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Τεχνική Περιγραφή Προϋπολογισμός Τιμολόγιο Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Σχέδια Διατομές Θέσεις Διατομών Θέση Έργου Υφιστάμενη Κατάσταση Εκσκαφή Πυθμένα – Προσωρινές […]
26 Σεπ 2017

Προκήρυξη Έργου: Αποκατάσταση Κρηπιδώματος Κεντρικού Λιμένα Χίου

Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Τεχνική Περιγραφή Τεχνικές Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Τιμολόγιο Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Σχέδια Λεπτομέρειες Τσιμεντοστρωμάτων Υφιστάμενη Κάτοψη και Όψη Πρόταση Κάτοψη και […]
28 Σεπ 2017

Περίληψη Διακήρυξης: Φανερής Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για Παραχώρηση της Γεφυροπλάστιγγας του Κ.Λ.Χ.

Περίληψη Διακήρυξης
03 Νοέ 2017

Προκήρυξη Έργου: Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Χίου – Μεστών για την Εφαρμογή του Κώδικα ISPS

Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Οικονομική Προσφορά Τεχνική Περιγραφή Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (WORD) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (PDF)