Δ.Λ.Τ.

16/02/2018

Προκήρυξη Διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των χερσαίων ζωνών Λιμένων και αλιευτικών καταφυγίων νήσου Χίου για χρονική διάρκεια 12 μηνών

Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς – Ορθή Επανάληψη παραρτήματος C.1 – σελίδας 27 της Διακήρυξης Προϋπολογισμός Τεχνικές Προδιαγραφές Τιμολόγιο Συγγραφή Υποχρεώσεων Τεχνική Περιγραφή
10/01/2018

Έναρξη Αιτήσεων Παραχώρησης

Έναρξη Αιτήσεων Παραχωρήσης ειδικού δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, υπαίθριου εμπορίου, κλπ. Έναρξη Αιτήσεων Παραχώρησης
03/11/2017

Προκήρυξη Έργου: Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Χίου – Μεστών για την Εφαρμογή του Κώδικα ISPS

Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Οικονομική Προσφορά Τεχνική Περιγραφή Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (WORD) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (PDF)
28/09/2017

Περίληψη Διακήρυξης: Φανερής Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για Παραχώρηση της Γεφυροπλάστιγγας του Κ.Λ.Χ.

Περίληψη Διακήρυξης