Συντήρηση σιδηρών και χυτοσιδηρών εξαρτημάτων και εξοπλισμού λιμένα Χίου έτους 2017