Εργασίες συντήρησης και επισκευής ΗΜ εγκαταστάσεων Νότιας Χίου έτους 2017