Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Master Plan) Λιμένα Χίου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Το Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Λιμένα Χίου (Master Plan) ανατέθηκε με την διαδικασία του πρόχειρου Διαγωνισμού στην εταιρεία Τρίτων και Συνεργάτες τον Νοέμβριο του 2015 έναντι του ποσού των 55.000 ευρώ.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η μελετητική ομάδα διερεύνησε τις κάτωθι εναλλακτικές λύσεις και σε συνεργασία με την υπηρεσία του Δ.Λ.Τ. Χίου αλλά και των εμπλεκόμενων φορέων στην διαχείριση του λιμανιού κατέληξε σε πρόταση της 4ης εναλλακτικής λύσης.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Το Λιμενικό Ταμείο της Χίου, το προσεχές διάστημα θα έχει μία σειρά επαφών και ενημερώσεων με όλους τους φορείς ανάπτυξης και διαχείρισης της Χίου, καθώς και με τους εμπελκόμενους σε αυτήν (Ναυτιλικαές Εταιρείες, Εταιρείες Κρουαζιέρας, κλπ)

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ MASTER PLAN

Στα μέσα του Ιανουαρίου του 2017 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρόταση του Master Plan, κατά την οποία θα συγκεντρωθούν προτάσεις – παρατηρήσεις και διατυπώσεις απόψεων σχετικά με την τελική πρόταση ώστε αυτή να επεξεργαστεί επιπλέον και να κατατεθεί προς ψήφιση από την Λιμενική Επιτροπή.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η Λιμενική Επιτροπή θα καταθέσει το master plan στην ΕΣΑΛ του Υπουργείου Ναυτιλίας για έγκριση του και στην συνέχεια θα πρέπει να εκπονήσεις τις οριστικές μελέτες των τεχνικών έργων που προτείνονται σε αυτό για να είναι έτοιμα προς δημοπράτηση.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Παράλληλα η Λιμενική Επιτροπή και το Δ.Λ.Τ. Χίου θα αναζητήσουν τις βέλτιστες λύσεις χρηματοδότησεις είτε του συνόλου του έργου, είτε όποιου τμήματος από το σύνολο επιλεγεί να ενεργοποιηθεί, διαδικασία που δεν θα χρειάζεται περαιτέρω διαδικασίες αδειοδότησης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ

Τo Master Plan, προτείνει την μεταφορά της ακτοπλοϊκής δραστηριότητας στον εξωτερικό λιμενικό έργο για την συγκοινωνιακή αποσυμφόρηση της πόλης.

ΜΑΡΙΝΑ

Το νότιο τμήμα του λιμένα (που έχει δεσμευτεί από το ΤΑΙΠΕΔ) θα διατηρήσει την υφιστάμενη χρήση και αυτή που το ΤΑΙΠΕΔ προτείνει και θα αναβαθμιστεί σε μία σύγχρονη μαρίνα 340 θέσεων.\

ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οι επισκέπτες από την Τουρκία και τις τρίτες χώρες θα εξυπηρετούνται από τα δύο κτήρια (της παλαιάς ιχθυόσκαλας και της αίθουσας επιβατών εξωτερικού) έπειτα από την αρχιτεκτονική αναβάθμιση τους. Ο χερσαίος χώρος έμπροσθεν των δύο κτηρίων προτείνεται να επεκταθεί προς την πλευρά της θάλασσας για την χερσαία αναβάθμιση των υποδομών.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Στην σημερινή θέση πρόσδεσης των πλοίων στο βορειοδυτικό άκρο της λιμενολεκάνης θα γίνει μία επέκταση προς την πλευρά της θάλασσας κατά 20 μ. και η θέση αυτή θα εξυπηρετεί τα πλοία κρουαζιέρας έως 220 μ. Τα μεγαλύτερα πλοία κρουαζιέρας θα εξυπηρετούνται από το εξωτερικό λιμενικό έργο στην δεύτερη θέση ελλιμενισμού με φορά προς τα ανατολικά και την χρήση ναυδέτων – dolfins.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΧ

Οι διατηρητέες εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Χίου επισκευάζονται και διατηρούνται ως έχουν στο ακέραιο τους.

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Εξωτερικά των εγκαταστάσεων του Ναυτικού Ομίλου Χίου, δημιουργείται ένας σύγχρονος χώρος στάθμευσης 400 θέσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της πόλης της Χίου.

ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ανάπτυξη Μαρίνας και χερσαίων – κτηριακών εγκαταστάσεων : 6.000.000 ευρω

Επιχώσεις και αναβάθμιση υφιστάμενων κτηριακών υποδομών εντός του υφιστάμενου λιμένα 4.000.000 ευρώ.

Ανάπτυξη εξωτερικού λιμενικού έργου (χερσαίων χώρων και κτηριακών υποδομών) 18.000.000 ευρώ

Συνολικό προεκτιμώμενο κόστος 28.000.000 ευρώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η υπηρεσία του ΔΛΤ Χίου θα βρίσκεται στην διάθεση οποιουδήποτε, φορέα, δημότη ή χρήστη της λιμενικής υποδομής για διευκρινήσεις, παρατηρήσεις ή κατάθεση τεκμηριωμένων απόψεων.